Trestněprávní odpovědnost za jednání v kyberprostoru

Děti a mládež

Osoba mladší 15 letnení trestně odpovědná. Pokud se dopustí jednání, které jinak nese znaky trestného činu, koná se řízení podle občanského soudního řádu a soud pro mládež ji může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., (o soudnictví ve věcech mládeže) některá z následujících opatření:

  • dohled probačního úředníka,

  • zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve střediscích výchovné péče,

  • ochrannou výchovu,

  • napomenutí s výstrahou,

  • výchovné povinnosti,

  • výchovná omezení.

 Trestní odpovědnost mladistvých (15 – 18 let) je posuzována soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 Sb. s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost osoby, proti níž se vede trestní řízení. Ve věcech mladistvých se neukládá trest, ale opatření:

  • výchovné opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou;

  • ochranná opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova;

  • trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na kulturní, sportovní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, odnětí svobody nepodmíněně.

 Dospělí

Kyberšikana nebo jiné zneužití počítačové techologie může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů (omezování osobní svobody, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování, ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, pohlavní zneužívání, rasově motivované skutky).

 

Trestněprávní odpovědnost každého občana

Zákon však nepostihuje jen toho, kdo páchá trestnou činnost. Občan se může vystavit nebezpečí trestního postihu, pokud by neoznámil nebo nepřekazil trestný čin (tím, že by odmítl se do trestné činnosti také zapojit). Nikdy nemůžeme předem vědět, k jak závažnému jednání (trestnému činu) může vést zdánlivá maličkost. Nikdo se proto nemusí bát sdělit své podezření policii – oznámení je povinen přijmout každý policista. Policie po oznámení protiprávního jednání vede prověřování, které směřuje k vypátrání pachatele. V případě jeho odhalení a nashromáždění důkazů je zahájeno trestní stíhání obviněného (v případě přestupku přestupkové řízení). Orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) dle zákonných ustanovení vedou svoji činnost tak, aby byly náležitě zjištěny trestné činy a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Policie za účelem odhalení trestné činnosti a pachatelů podle zákonných ustanovení oprávněna používat mnoho prostředků – např. v případech kyberšikany se jedná zejména o zjištění telekomunikačního provozu, provádění domovních prohlídek spojených se zabavením výpočetní techniky a dat a jejich následné znalecké zkoumání. Soud pak v odsuzujících rozsudcích uloží trest dle trestního zákoníku (odnětí svobody nepodmíněné/podmíněné, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu aj.). Každý člověk, který vstupuje na sítě internet, je tedy zodpovědný za své jednání v síti a musí si uvědomit, že se může stát jak obětí, tak (třeba i neúmyslně) pachatelem.