V rámcových vzdělávacích plánech pro základní školy se donedávna přímo s takovýmto modulem nepočítalo. Přesto mezi cíli základního vzdělávání v něm formulovanými nacházíme jasnou podporu pro přípravu dětí na život ve virtuálním světě. Vždyť co jiného znamená „připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti a učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“? (RVP ZV, 2010, s. 13)

Teprve v roce 2012 byla provedena inovace RVP, kde se toto témata již objevuje – takto upravené plány jsou závazné od 1. 9. 2013.

V rámci našeho pojektu jsme zpracovali také metodiku začlenění tématu kyberbezpečnosti do ŠVP. Má být pomocným materiálem pro učitele, ředitele škol, koordinátory ŠVP, předmětové komise např. občanské výchovy a ICT. Obsahuje již předformulované výstupy a obsah učiva, které lze v případě zájmu upravit, doplnit či jinak tvořivě použít a vhodně zařadit do ŠVP vybraného předmětu. Do doby ukončení projektu (červen 2013) je text metodiky přístupný pouze pro zapojené pedagogy, poté bude uveřejněn v tomto odkazu.